Prima pagină   |   Harta site-ului   |    Flux RSS   |   Abonare la stiri prin email   |   Contacte

   |   Text size:
     Română      English      Русский

 
 
 
 

 


Nota de informare privind condițiile de prelucrare și protecție asigurate de către operatorul Asocia
Nota de informare privind condițiile de prelucrare și protecție asigurate de către operatorul Asociaţia „MOTIVAȚIE” din Moldova

Cine suntem ?

Asociația ,,MOTIVAȚIE” din Moldova  – în calitate de persoană juridică de drept privat (asociație obștească[1]), condusă de directorul executiv, Dna Ludmila IACHIM, este înregistrată la Ministerul Justiției, IDNO 1010620005209 cu sediul juridic situat în Republica Moldova, or. Vadul lui Vodă, str. Victoriei 1A, își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul și prevederile legislației în vigoare.

Asociaţia, reieșind din faptul că stochează și prelucrează [2] datele cu caracter personal ale clienților, vizitatorilor și angajaților pe scară largă (număr considerabil de clienți/angajați), a notificat Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) pentru a verifica și stabili dacă aceste prelucrări de date sunt conforme cu cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal. Astfel, CNPDCP a autorizat operatorul Asociaţia ,,MOTIVAŢIE” din Moldova, în calitate de operator de date  [3] cu caracter personal fiind înregistrat cu nr. 0002733 în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Înregistrarea și autorizarea la CNPDCP, certifică faptul că metodele de prelucrare a datelor și cerințele de securitate puse în aplicare de operatorul de date, asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

 

La cine mă pot adresa pentru detalii în privința modului de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal ?

În scopul de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal precum și pentru a realiza un control independent și calitativ asupra nivelului de conformitate atunci când prelucrăm datele cu caracter personal care Vă vizează, dar și având în vedere obligațiile legale prevăzute de legislația națională (a se vedea pct. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010), în cadrul Asociaţiei a fost desemnat un responsabil de protecția datelor cu caracter personal (data protection officer - DPO) – dna Natalia Popov.

Responsabilul de protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa juridică a Asociației sau la numărul de telefon: 67300449 email: natalia.popov@motivation-md.org .

Pentru cine sunt destinate serviciile Asociaţiei ?

Serviciile Asociaţiei ,,MOTIVAŢIE” sunt destinate persoanelor cu dizabilități fizice de pe întreg teritoriul Republicii Moldova; membri ai familiilor persoanelor cu dizabilități, membrilor ai comunităților; reprezentanților ai Autorităților Publice Locale (asistenți sociali) și Centrale, Asociațiilor Obștești, studenți, voluntari și alte persoane sau instituții ce activează în domeniu, indiferent de sex, culoare, cetățenie, religie, viziune politică, statut sau oricare alt calificativ care nu este solicitat.

 

Când Vă putem colecta datele cu caracter personal ?

Am putea colecta datele cu caracter personal ce Vă vizează în următoarele situații:

 • ne contactați pentru informații sau asistență prin canalele noastre de asistență;
 • Vă înregistrați pentru a beneficia de un serviciu;
 • Vă înscrieți la buletine de știri sau alte servicii, inclusiv servicii de notificare;
 • participați la un sondaj;
 • navigați pe site-ul nostru;
 • Vă abonaţi la o aplicație a Asociaţiei.

 

Ce categorii de date sunt colectate de la client ?

Operatorul de date cu caracter personal prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal[4] ale consumatorului:

 1. La încheierea contractului[5]:
  1. data nașterii;
  2. IDNP;
  3. sexul;
  4. semnătura;
  5. limba vorbită;
  6. limbile străine cunoscute;
  7. permis de conducere, dacă are;
  8. starea civilă;
  9. numărul de copii;
  10. canale de comunicare;
  11. număr de telefon;
  12. email;
  13. adresa actuală;
  14. localitatea de origine;
  15. situația actuală (ocupația persoanei);
  16. persoana de referință (la cererea subiectului);
  17. dizabilitatea;
  18. gradul de dizabilitate;
  19. nivelul de autonomie;
  20. recomandările Consiliului național de determinare a dizabilității de muncă;
  21. gradul de educație și formare;
  22. specialitatea pe care o dispune persoana;
  23. cunoașterea PC;
  24. condițiile de locuit (se solicită pentru a cunoaște dacă există loc de trai pentru serviciul și zona solicitată);
  25. beneficierea de servicii sociale.

În caz că refuzați să ne furnizați categoriile de date stabilite la lit. a) - y) sau indicați informații neveridice sau eronate, vom fi în imposibilitate legală să încheiem contractul și să Vă prestăm servicii.

Datele cu caracter personal specificate vor fi prelucrate de către operatorul de date pe toată perioada raportului contractual, cu excepția situațiilor de actualizare sau de ștergere a acestora în condițiile legii. După rezilierea contractului, datele personale vizate vor fi păstrate sub formă de document de arhivă pe un termen de 6 ani.

 1. În temeiul consimțământului[6] subiectului de date, pentru prospectarea comercială[7] și marketing direct, precum și oferirea mesajelor publicitare ale terților[8], cum ar fi:
 1. Consimțământul de a primi mesaje marketing, prin e-mail: da sau nu;
 2. Consimțământul de a primi mesaje publicitare ale terților, prin e-mail: da sau nu.

Subiectul de date cu caracter personal este în drept de a retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal enunțate la lit. a)-b). 

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile specificate nu afectează în nici un fel obiectul de bază al prestării serviciilor.

Cererea privitor la retragerea consimțământului nu necesită a fi motivată și poate fi depusă de către subiectul de date de la adresa de email indicată pe pagina www.old.motivatie.md.

Operatorul de date poate prelucra și alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care aceștia vor fi consemnați/expuși de către persoana vizată: prin cererile sau comunicările scrise sau electronice, expunerile verbale la sediul companiei sau prin intermediul telefonului sau mijloacelor utilizate la prestarea serviciilor.

 

Cine poate avea acces la datele personale ? 

În cadrul operatorului sunt puse în aplicare mecanisme stricte privind gestionarea, administrarea și accesarea datelor cu caracter personal care Vă vizează, fiind limitat la un număr strict necesar de persoane, care la rândul său dispun de diferite tipuri de acces în ceea ce privește volumul datelor cu caracter personal care poate fi prelucrat.

Sunt identificate următoarele categorii de destinatari care ar putea avea acces la datele cu caracter personal care Vă vizează:

 1. Salariații – în limita atribuțiilor funcționale distribuite prin actele interne;
 2. Persoanele împuternicite de către operator:
 • Companiile responsabile de asigurarea mentenanței și deservirea echipamentului tehnic – în măsura în care situația concretă este necesară și autorizată de către administrație;
 • Companiilor responsabile care asigură mentenanța softurilor;
 • Companiilor responsabile de asigurarea auditului financiar extern;
 • Companiilor responsabile de recepționarea și livrarea trimiterilor poștale;
 1. Alți operatori de date cu caracter personal:
 • Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • Consiliul Agenția pentru Protecția Consumatorilor;
 • Consiliul Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării
  și asigurarea egalității în Republica Moldova;
 • Organelor de ocrotire a legii[9];
 1. Persoanelor fizice sau juridice care au fost menționate de către client/clientă ca destinatari ai datelor cu caracter personal.
 2. Partenerilor contractuali sau a instituțiilor în privința cărora ați consimțit transmiterea datelor cu caracter personal.

În toate cazurile de dezvăluire a datelor cu caracter personal, operatorul va lua măsuri de precauție privind verificarea legalității unei astfel de dezvăluiri care va cuprinde cel puțin: dacă au fost respectate cerințele de formă și procedură de solicitare a informației (demers în scris sau în format electronic conform cerințelor semnăturii electronice și a documentului electronic), dacă a fost indicat scopul, temeiul legal și legătura de cauzalitate dintre informația solicitată și cauza/petiția/procesul în examinare.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal care vizează subiectul de date se va asigura și în cazul incapacității de exercițiu sau al capacității limitate, inclusiv în caz de deces. 

În toate cazurile neclare privind modul și necesitatea de a dezvălui datele cu caracter personal, acestea vor fi interpretate de către operator în favoarea drepturilor Dvs.

Ce drepturi am în raport cu prelucrarea datelor ?

Dreptul la informare

Dreptul dvs. la informare este exercitat prin furnizarea și publicarea acestei Note Informative și a unor informații similare atunci când comunicăm direct cu dvs. prin punctul de contact (angajații);

Dreptul de acces la date

Dvs. sau reprezentantul legal în baza unei cereri, aveți dreptul de a avea acces la informațiile privind propriile date : cum au fost prelucrate, de către cine, cui au fost dezvăluite, termenul de stocare a acestor informații, precum și dreptul de a obține părți de pe anumite înscrisuri care Vă vizează. Suplimentar, sunteți în drept de a obține informarea privitor la consecințele juridice generate de prelucrare a datelor și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificarea datelor personale

Aveți dreptul să ne cereți rectificarea a orice date inexacte pe care le avem despre dumneavoastră.

Dreptul de ștergere a datelor personale ("dreptul de a fi uitat")

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Acest lucru nu este un drept absolut și, în funcție de temeiul juridic care se aplică, este posibil să avem motive legitime imperative de a continua prelucrarea datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Ne puteți cere să facem acest lucru, de exemplu, în cazul în care contestați acuratețea datelor. Exercitarea acestui drept are loc doar pentru rezidenții UE.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul să Vă opuneți prelucrării datelor personale despre dvs. din motive legate de situația dvs. particulară. Dreptul nu este absolut și putem continua să folosim datele dacă putem demonstra motive legitime convingătoare.

Drepturi legate de luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea

Aveți dreptul să vă opuneți asupra unei decizii luate exclusiv pe prelucrarea automatizată, fără a lua în considerație situația dvs. individuală, inclusiv împotriva profilării. Dacă efectuăm orice luare de decizii automate, vom înregistra acest lucru în Nota informativă a noastră și Vă asigurăm că aveți posibilitatea de a solicita ca decizia să ia în considerare, particularitățile personale.

Dreptul la justiție

Acest drept constă în posibilitatea adresării unei plângeri către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Aveți dreptul să depuneți o plângere către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel:  +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md

 

Ce înseamnă notificarea cu privire la utilizarea „cookie” ?

Cookie - sunt acele informații care sunt colectate la accesarea paginii web www.old.motivatie.md, pentru a identifica utilizatorul care a accesat un anumit conținut informațional. Acest fapt este generat de serverul nostru și computerul pe care operează browser-ul dvs. Informația conținută de modulul cookie este setată de server și poate fi utilizată de respectivul server ori de câte ori utilizatorul vizitează site-ul web. Un modul cookie poate fi considerat ca o carte de identitate a utilizatorului de internet, care indică unui site web când a revenit utilizatorul. De asemenea, tehnologiile similare sunt aplicabile și pentru dispozitivele mobile (tabletă, smartphone) de pe care este accesată informația pe pagina web respectivă.

Utilizarea modulelor cookie ne permite să Vă oferim anumite funcții și ne furnizează informații cu privire la vizitele pe site-ul web sau utilizarea aplicațiilor noastre. Majoritatea browser-elor sunt setate în mot automat pentru a oferi modulele cookie, dar dvs. nu sunteți obligați să le acceptați. În cazul în care doriți să ștergeți cookie care se află deja pe computerul dvs. sau să vă opuneți colectării și dezvăluirii acestor informații ați putea să accesați ghidurile producătorilor browser-ului la următoarele adrese:

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en)

(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)

(https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)


[1] Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești, reprezintă o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin trei persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime..

[2] prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

[3] operator de date – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare

[4] date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

[5] * categoriile de date cu caracter personal care se prelucrează în mod obligatoriu;

[6] consimțământul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voință liberă, expresă și necondiționată, în formă scrisă sau electronică, conform cerințelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

[7] marketing direct (prospectare comercială) – metoda de distribuție a produselor și serviciilor în care sunt utilizate concepte, tehnici și instrumente de marketing, inclusiv prin intermediul poștei, serviciilor de comunicații electronice sau al altor servicii de expediere, concretizate într-un demers orientat direct către subiectul de date cu caracter personal, urmărind generarea unei reacții cuantificabile a acestuia.

[8] terț – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decât subiectul datelor cu caracter personal, decât operatorul ori persoana împuternicită de către operator și decât persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

[9] autoritate publică sau o subdiviziune a unei astfel de autorități, competentă pentru prevenirea, investigarea, depistarea infracțiunilor, în scopul punerii în aplicare a procedurilor penale, urmăririi penale a infracțiunilor sau executării pedepselor penale, inclusiv protejarea și prevenirea amenințărilor la adresa ordinii publice, cum ar fi, dar nu se limitează la: poliția, organele procuraturii, organele vamale, instituțiile penitenciare, organele pentru prevenirea și combaterea corupției, spălării banilor, finanțării terorismului, recuperării bunurilor infracționale, organele de probațiune, organele securității statului.

 Nota de informare privind condițiile de prelucrare și protecție asigurate de către operatorul Asocia

SUPORT IN ANGAJARE

 

HARTA ACCESIBILITĂȚII

 

CONTĂM PE SPRIJINUL ȘI IMPLICAREA DVS.

Crearea acestei rubrici are drept scop facilitarea angajării în câmpul muncii a persoanelor

cu dizabilități precum și recrutarea acestora de către potențialii angajatori.

Harta conține informații despre clădirile accesibile și neaccesibile din Republica Moldova. Pentru a afla mai multă informație, accesați rubrica Despre. Harta este modificată prin introducerea informației noi colectate de la cetățeni. Contăm pe implicarea DVS! Persoanele care primesc suport din partea Asociației nu achită pentru serviciile prestate. Deseori nu avem resursele financiare necesare penru a acoperi numărul mare de persoane care ni se adresează.
Citeşte mai mult... Citeşte mai mult... Citeşte mai mult...

 


Aceast web site a fost renovat grație suportului financiar acordat din partea Reprezentanței IM Swedish Development Partner, cu fonduri de la Sida și SMC (Consiliul Misiunii Suedeze).
IM/Sida/SMC nu împărtășește neapărat punctele de vedere și opiniile prezentate aici. Responsabilitatea aparține exclusiv autorilor.

© 2023 Asociația "MOTIVAȚIE" din Moldova   | Politica utilizare cookie și confidențialitate |  Site elaborat de WebDesign.MD
Total vizitatori unici: 845528 | Total ieri: 279 | Total azi: 225
PAGINA ÎN SUS